ประกาศแพทยสภา ที่ 12-2555 (ฉบับที่ 2-25 มี.ค. 2563) เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555