ประกาศ เรื่อง การสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ข้อสอบฉบับที่ 1 (19 ธ.ค. 2566)