มาตรฐานการจัดการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ กรกฎาคม 2562