มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566


ประกาศ กมอ. เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2566