รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอการจัดสรรเพื่อนักศึกษาแพทย์ ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 1/2563