สรุปการรับ Elective นิสิตนักศึกษาแพทย์ ในปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565)