หนังสือ “จากวันวาร … ถึงวันนี้” รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุล (วันที่ 30 ธันวาคม 2564)