แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของวิชาเลือก Elective ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (15 ต.ค. 2564)