แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอการจัดสรรเพื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ