โครงการพัฒนากลไกการจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21