งานประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 – Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All(25 – 27 พฤศจิกายน 2567) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่