คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700