คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330