คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200