คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา 56000