คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น


คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 6102
medicine.md@western.ac.th