คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา ชั้น 5-7
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
50 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

https://medicine.ku.ac.th/