คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002