คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


62 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก 26120