คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000