คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


269 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม 44000