คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


เลขที่ 99  หมู่ที่ 8  ต.โคกเคียน  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 96000