คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก


47/99 อาคาร 7 ชั้น 4 (ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000