คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400