วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190