วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


เลขที่ 2 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400