วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า


315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400