สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท


อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนน ติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 590 1975