สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


222 อาคารวิชาการ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160