สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุม พศช. 10 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567


ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อให้ได้แนวทางการเปลี่ยนโฉมแพทยศาสตรศึกษาสู่การสร้างสุขภาวะในทุกระดับ ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for ALL จึงขอเรียนเชิญเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง และร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ ตามกำหนดการดังนี้

  • พุธที่ 5 มิ.ย. 2567 (13-16 น.) คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  • ศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2567 (9-12 น.) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 2567 (13-16 น.) คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
  • ศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 2567 (9-12 น.) คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์
  • พุธที่ 3 ก.ค. 2567 (13-16 น.) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2567 (09-12 น.) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

โดยเลือกเข้าร่วมสัมมนาได้ที่  https://bit.ly/3WSfjz4

หรือให้ข้อคิดเห็นโดยตรง ผ่านระบบออนไลน์ที่   https://forms.gle/cJosHjNk4GUyNxMP7