อบรม Global Health Program for Executives – “Charting the Future of Global Health: Bridging Gaps & Building Sustainability” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567


สำนักงานบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ จัดให้มีการอบรม Global Health Program for Executives – “Charting the Future of Global Health: Bridging Gaps & Building Sustainability” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Astor II & III โรงแรม The St. Regis Bangkok