แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานสถาบันผลิตแพทย์


เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2570 ได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเห็นสมควรให้มีการติดตามผลการดำเนินการผลิตแพทย์ของสถาบันต่าง ๆ แบบ real-time  โดยขอให้ผู้รับผิดชอบของสถาบันกรุณาให้ข้อมูล ‘รายงานผลการดำเนินงานเพื่อผลิตแพทย์’ ตาม link ด้านล่างนี้

https://sites.google.com/view/cotmes-form/manual?authuser=0