โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (ดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570) ในกรอบวงเงินรวม 50,608.40 ล้านบาท เพื่อดำเนินการผลิตแพทย์จำนวน 13,318 คน โดยผูกพันจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบการศึกษาในปี 2576 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 1 (ตามมติ ครม. 26 มี.ค. 62)

  • ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ ช่วยขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและหารายได้ให้กับประเทศ จนนำประเทศไทยไปสู่การเป็น Medical Hub ได้
  • โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ “ชุมชนเป็นฐานการผลิต” ตั้งเป้าหมายมีอัตราแพทย์ต่อประชากรในภาพรวม 1 : 1,200 ในปีการศึกษา 2576
  • สำหรับการรับนักศึกษานั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
          ✅ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง
          ✅ กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้าราชการสังกัด สป.สธ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          ✅ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
.
.
https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/5155