รายนามคณะกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 25661. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ
รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปองทอง ปูรานิธี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โกสินทร์ วิระษร
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ชำนิประศาสน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. พันเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ราม รังสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอารยา ศรัทธาพุทธ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
12. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
13. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. อาจารย์ ดร. นายแพทย์บัณฑิต อัศวฤทธิไกร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. อาจารย์ แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17. อาจารย์ นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18. ผู้ช่วยาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ  ผาสุข 
รองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19.
อาจารย์ แพทย์หญิงสกาวรัตน์ เบ็นดือราแม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
20. อาจารย์ นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
21. รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิงแสงแข  ชำนาญวนกิจ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
22. อาจารย์ นายแพทย์ชยุตม์ ตรีกิตติวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธัญญพงษ์  ณ นคร
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์  ล้ำเลิศธน
รักษาการรองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นาวาโท นายแพทย์ประพนธ์  จารุยาวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
26. อาจารย์ นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล
รองคณบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
27. อาจารย์ แพทย์หญิงอุษา ศิริบุญฤทธิ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตรีหญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ กิติภาวงค์
รองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
31. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดนัย วังสตุรค
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
33. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตเกษม สุวรรณรัฐ
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
34. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
35. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
36. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
37. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
38. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย