รายนามคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย 2564

1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
deansi@mahidol.ac.th
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
wacharasindhu@gmail.com
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dean.med@cmu.ac.th
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
deanra@mahidol.ac.th
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิรวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
apijir@kku.ac.th
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
lroengsa@medicine.psu.ac.th dtek02@gmail.com
7. พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
tangmobogie@yahoo.com
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pairojswu@gmail.com
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก  ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dilokpiyayotai@yahoo.com
10. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์  เตชธุวานันท์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
suravitte@gmail.com
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
jakravoot@nmu.ac.th
12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
sirikasems@nu.ac.th
13. อาจารย์ ดร. นายแพทย์นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
รักษาการคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
niwatchai@sut.ac.th
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
teabpaluck.i@mau.ac.th
15. อาจารย์ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์
คณบดีวิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
pravi_am@hotmail.com
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
tawetans@hotmail.com
17. รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
charub.bu@wu.ac.th
18. รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
piamchumpol@hotmail.com
19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
sukijpan@hotmail.com
20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
sisrj82@hotmail.com
21. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
suwat@siam.edu
22. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
anan.sr@kmitl.ac.th
23. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ  เอื้อวรากุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chirayu.aue@pccms.ac.th
24. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
avudh.s@cmu.ac.th
25. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
fmednsr@gmail.com