รายนามคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย 2562

 

1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
deansi@mahidol.ac.th
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
wacharasindhu@gmail.com
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dean.med@cmu.ac.th
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
deanra@mahidol.ac.th
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
chapan@kku.ac.th
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
putpnu@hotmail.com
7. พลตรีนิมิตร์  สะโมทาน
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
nimit_ant@hotmail.com
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pairojswu@gmail.com
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก  ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dilokpiyayotai@yahoo.com
10. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์  เตชธุวานันท์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
suravitte@gmail.com
11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ  ศิริวงษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
prayuth@nmu.ac.th
12. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
sirikasems@nu.ac.th
13.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
sukijpan@sut.ac.th
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
teabpaluck.i@mau.ac.th
15. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
drnirun@gmail.com
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
pisit@buu.ac.th
17. ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
prachyapan.pe@wu.ac.th
18. รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
piamchumpol@hotmail.com
19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
verapol.c@gmail.com
20. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
dr.nopadol.woraurai@gmail.com
21. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
siall28945@gmail.com
22. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
anan.sr@kmitl.ac.th
23. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
avudh@loxinfo.co.th
24. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
fmednsr@gmail.com