พิธีมอบรางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์