ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532 และมติคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  เห็นเป็นการสมควรให้ปรับปรุงข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท  หน้าที่  และการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงมีมติเห็นชอบให้ตราข้อบังคับ กสพท เพิ่มเติม ข้อที่ 12   ไว้ดังนี้

ข้อ 1    ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อ 2    กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ   “Consortium of Thai Medical Schools”

ชื่อย่อ   กสพท,   COTMES

ข้อ 3    ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 4    ในข้อบังคับนี้

สถาบันแพทยศาสตร์  หมายความว่า  คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสถาบันการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์

กลุ่มสถาบัน  หมายความว่า  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

สถาบันสมาชิก  หมายความว่า  สถาบันแพทยศาสตร์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณบดี  หมายความว่า  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นสถาบันสมาชิก

ผู้อำนวยการ หมายความว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือสถาบันการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ ที่เป็นสถาบันสมาชิก

 “คณะกรรมการอำนวยการ  หมายความว่า  คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 1   บททั่วไป

ข้อ 5    วัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบันมีดังต่อไปนี้

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทยศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างสถาบันสมาชิกด้วยกัน และระหว่างสถาบันสมาชิกกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการด้านวิชาการแพทย์และสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ
 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และการสาธารณสุขของประเทศไทย
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน  บุคลากร  และระบบข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์  การสาธารณสุข  และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ทันสมัย ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อเป็นสถาบันทางวิชาการและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ข้อ 6   กลุ่มสถาบันอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

 • ค่าบำรุงและเงินสมทบค่าดำเนินการจากสถาบันสมาชิก
 • การสนับสนุนจากองค์กรภายในหรือต่างประเทศ
 • เงินบริจาคจากบุคคลหรือองค์กรต่างๆ
 • รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร

การบริหารและการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มสถาบัน

หมวดที่ 2    บทบาทและหน้าที่

ข้อ 7    กลุ่มสถาบันมีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้สนองตอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มสถาบัน และความประสงค์ของสถาบันสมาชิก
 • เป็นตัวแทนสถาบันสมาชิกทั้งหมด หรือแต่ละสถาบันในการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร และที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน

หมวดที่ 3   การดำเนินงาน

ข้อ 8    คณะกรรมการอำนวยการ

 • องค์ประกอบ
  • คณบดีหรือผู้อำนวยการของสถาบันสมาชิกเป็นกรรมการ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในข้อ 8.1.1  เป็นกรรมการ
  • เลขาธิการ เป็นกรรมการ
  • รองเลขาธิการคนหนึ่ง ซึ่งเสนอแนะโดยเลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณบดีหรือผู้อำนวยการของสถาบันสมาชิกของสถานที่จัดประชุมกรรมการอำนวยการแต่ละครั้งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งนั้นๆ ถ้าการประชุมครั้งใดจัดนอกสถาบันสมาชิก ให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาเลือกประธานคนหนึ่งจากคณบดีหรือผู้อำนวยการสถาบันสมาชิกที่เข้าประชุม

 • อำนาจหน้าที่
  • กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน และการจัดรูปแบบองค์กรให้ตอบสนองการดำเนินงาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน โดยไม่ขัดต่อนโยบายของสถาบันสมาชิก
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของกลุ่มสถาบันและสถาบันสมาชิก
  • ให้การสนับสนุน เสริมสร้าง และริเริ่มกิจกรรม รวมทั้งโครงการเฉพาะกิจ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน
  • สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ แก่สถาบันสมาชิก และสถาบันอื่นๆ  ในขอบข่ายที่ไม่ขัดต่อนโยบายของกลุ่มสถาบัน
  • พิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกหรือออกจากสมาชิกของกลุ่มสถาบัน ของสถาบัน การศึกษาต่างๆ
  • พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน เลขาธิการของกลุ่มสถาบัน และรองเลขาธิการกลุ่มสถาบัน หรือตำแหน่งหน้าที่อื่นใดตามความเหมาะสม
  • พิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มสถาบัน
  • พิจารณางบประมาณและควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินของกลุ่มสถาบัน
  • พิจารณามอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคคล หรือคณะบุคคลต่างๆ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน

 • คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการอำนวยการ
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ และต้องไม่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าในสถาบันใดๆ ในขณะนั้น และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งคณะกรรมการอำนวยการอาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้เป็นการเฉพาะคราว
  • เลขาธิการ พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งคณบดี หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าในสถาบันสมาชิกเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  และต้องไม่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี  หรือคณบดี  หรือตำแหน่งที่คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาว่าเทียบเท่าอยู่ในขณะนั้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
 • วาระการดำรงตำแหน่ง ของบุคคลในข้อ 8.3
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
  • เลขาธิการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งเลขาธิการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการอำนวยการ แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำรง
ตำแหน่งขึ้นใหม่

รองเลขาธิการ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของเลขาธิการที่เป็นผู้เสนอแต่งตั้ง

 • อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการ
  • รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน และนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการ
  • รับผิดชอบงานด้านการจัดการ การเงิน บุคคล และหน้าที่อื่นๆ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกลุ่มสถาบัน
  • เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ตามข้อ 9
  • จัดเตรียมงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ
  • ติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มสถาบันกับสถาบันสมาชิกและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยขน์ต่อสถาบันสมาชิก
  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ
  • พิจารณาเลือกรองเลขาธิการคนหนึ่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
  • ดำเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

ข้อ 9    คณะกรรมการบริหาร

 • องค์ประกอบ
  • เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ
  • รองเลขาธิการเป็นกรรมการ
  • กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันสมาชิก สถาบันละ 1 คน เป็นกรรมการ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ คุณสมบัติและการแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามข้อ 8.3.1

ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการ

 • อำนาจหน้าที่
  • จัดเตรียมโครงการและกิจกรรมพิเศษของกลุ่มสถาบัน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ หรือตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย
  • ริเริ่มโครงการหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันในขอบข่ายที่สนองตอบวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน
  • เสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการอำนวยการ
  • ดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ
  • วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามข้อ 9.1.3  ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณบดีหรือผู้อำนวยการที่เป็นผู้เสนอรายนาม

ข้อ 10  คณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ

 • องค์ประกอบ
  • เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ หรือกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือทั้งเลขาธิการ รองเลขาธิการ และกรรมการบริหาร
  • ผู้ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร
 • หน้าที่ เพื่อดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอำนวยการ ตามลำดับ

ข้อ 11  คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มสถาบัน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจปรับเปลี่ยนข้อบังคับหรืองดเว้นการใช้ข้อบังคับเฉพาะข้อและเฉพาะครั้ง  โดยต้องเป็นมติเห็นชอบจากกรรมการอำนวยการโดยตำแหน่ง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการอำนวยการโดยตำแหน่งที่เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ต้องมีกรรมการอำนวยการโดยตำแหน่งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุมกรรมการอำนวยการ

                 ประกาศ  ณ  วันที่  17  มกราคม  พ.ศ.  2565

                                          (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี)

                                          เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย