(สรุปบทเรียน) 1 ทศวรรษแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ