รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกรรมการบริหาร 2 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556