อาจารย์และนักศึกษา

  • สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง “Hometown ฉันรักษา”
  • คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์ สำหรับแพทย์จบใหม่ – แพทยสภา
  • คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย ฉบับสหวิชาชีพ (ภาษาไทย) องค์การอนามัยโลก
  • ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวทางในการฝึกปฏิบัติงานฝึกอบรมในลักษณะ Elective
  • หนังสือ “จากวันวาร … ถึงวันนี้” รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุล (วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศฉบับ 2563-2566
  • Episode 1 โครงการผลิตนักบริบาลชุมชน โดย นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ (ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Youtube Website)
  • Episode 2 รู้ รับ ปรับ เปลี่ยน เรียนอย่างไรให้ปลอดภัย โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Youtube Website)
  • Episode 3 จัด Online Care อย่างไรในยุค Covid19 โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Youtube Website)
  • การสอนเวชจริยศาสตร์สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ นิพนธ์โดย นต.นพ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คณะทำงานวิชาการฯ (23 กันยายน 2564)