หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
Institute for Medical Education Accreditation
ASEAN MEDICAL EDUCATION ALLIANCE
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม
แพทยสภา The Medical Council of Thailand
South East Asia Regional Association for Medical Education (SEARAME)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-1000

https://www.moph.go.th/
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนน ติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 590 1975
https://www.cpird.in.th/