ปี 2558 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์


ปี 2558 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
วันเกิด 12 กรกฎาคม 2477
อายุ 80 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
  • ที่ปรึกษาโครงการผลิตแพทยเ์พื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
  • ประธานคณะกรรมการติดตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต :
  • รองคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ที่ปรึกษาคณบดฝี่ายแพทยศาสตรศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
  • พ.ศ. 2500  พ.บ. แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ. 2505 M. Sc. In Med วิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา