ปี 2559 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์


ปี 2559 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
วันเกิด: 11 มีนาคม 2481

ประวัติการศึกษา:

 • พ.ศ. 2502  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2512  Certifited Obstetrician and Gynecologist of The American Board of Obstetricians and Gynecologists University of Chicogo Hospitals and Clinics
 • พ.ศ. 2525  MSc. In Clinical Epidemiology Mc Master University Hamilton, Canada

ประวัติรับราชการ:

 • ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ
 • พ.ศ. 2513  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2519  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2530 ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ผลงานด้านบริหาร:

 • 2514–2519   เลขานุการคณะกรรมการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์
 • 2519-2523   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์
 • 2526-2532   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • 2528-2532   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์
 • 2532-2540   รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน จุฬาฯ
 • 2540-2542   คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2542)
 • 2539-ปัจจุบัน   ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์, แพทยสภา
 • 2541-ปัจจุบัน    กรรมการการแพทย์สำนักงานประกันสังคม
 • 2542-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสถาบันเครือข่ายภาคกลาง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • 2543-ปัจจุบัน   ประธานอนุกรรมการสอบสวนจริยธรรม ชุดที่ 3 แพทยสภา
  ประธานอนุกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน การรับบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ, เชี่ยวชาญฯ จุฬาฯ

ด้านวิชาการ (หนังสือหรือตำรา):

 • ระบาดวิทยาคลินิก : จิตร สิทธีอมร บรรณาธิการ
 • การเขียนโครงร่างการวิจัย : ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ และ จิตร สิทธีอมร

ด้านวิชาการ (วิจัย):

 • ปรีดา ทัศนประดิษฐ์, สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์, อรรณพ ใจสำราญ “การศึกษาปริมาณยาที่สามารถใช้ได้ของแผ่นฟิลม์ N-9 ต่อเยื่อ บุช่องคลอดในสตรีที่มีการเสี่ยงต่ำต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์”
 • ปรีดา ทัศนประดิษฐ์, อุษณีย์ พึ่งปาน, วิชัย โปษยะจินดา “ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว” เผยแพร่ใน โครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2529
 • ปรีดา ทัศนประดิษฐ์, เทวี วัฒนา “ความรู้เจตคติ และการปฏิบัติการวางแผนครอบครัวสตรีเขตชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา” จุฬาลงกรณ์เวชสาร พ.ศ. 2527
 • นิกร ดุสิตสิน, ปรีดา ทัศนประดิษฐ์, “การผ่าตัดทำหมันสตรีในห้องคลอด” จุฬาลงกรณ์เวชสาร พ.ศ. 2517
  Charas Suwanwela, Vichai Poshyachinda, Prida Tasanapradit, Ayut Dharmksong-at. “Assessing Health status in remote
  Villages in Thailand.” World Health Forum, 1981
 • Charas Suwanwela, Vichai Poshyachinda, Prida Tasanapradit Ayut Dharmksong-at. “Opium use among the hill trible of Thailand.” Journal of Drug Issues, 1980.
 • จรัส สุวรรณเวลา, วิชัย โปษยะจินดา, ปรีดา ทัศนประดิษฐ์, อายุตม์ ธรรมครองอาตม์, อนันต์ ลาภสมทบ “การวิจัยบริการ สาธารณสุขเพื่อพัฒนาชนบท : การศึกษากรณีตัวอย่างในหมู่บ้านชาวไทยภูเขา” วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม ธันวาคม 2523

ด้านวิชาการ (งานวิชาการในลักษณะอื่น):

 • คิดเครื่องมือช่วยทำหมันหญิงหลังคลอด (จุฬาสโคป) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิกร ดุสิตสิน ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นทุน
 • คิดเครื่องมือช่วยทำหมันหญิงหลังคลอด (จุฬาสโคป) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิกร ดุสิตสิน ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นทุน พยาบาลจุฬาลงกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับครั้งสุดท้าย: ชั้นมหาวชิรมงกุฎ เมื่อปี 2538