ปี 2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย


ปี 2562  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี  สัตยาศัย
วันเกิด
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
  • รองศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต :
  • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate in Pediatrics and Child health, University Hospital of Singapore
  • Master of Science Education (Major Medical education), University of Southern California, United States of America