ปี 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์


ปี 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์
วันเกิด
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
 • ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต :
 • หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ :
 • ร.จ.พ.  เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้และความชำนาญ สาขาพยาธิวิทยาลัยกายวิภาค
 • ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา),  M.S. (Education)