ปี 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร


ปี 2564  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
วันเกิด
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
 • ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต :
 • ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้บริหารระดับคณบดี 2 วาระ
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 • หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  2 วาระ
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ :
 • ม.ป.ช.  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
 • แพทยศาสตรบัณฑิต
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
 • หนังสืออนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จากแพทยสภา