ปี 2565 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์


ปี 2565 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
วันเกิด –
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
  • ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต :
  • รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช
  • ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา
  • FRCAT, Cert Ped Anesthesia (Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia), Cert Cardiovascular Anesthesia (St. Vincent’s Hospital, Sydney, Australia)
  • M.Sc.(Clinical Epidemiology)