ปี 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง


ปี 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง
วันเกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2491
ประวัติการศึกษา :
  • พ.ศ. 2515  แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2519  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2529  Master of Science (Education) จาก University of Southern California รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการรับราชการ :
   เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นด้านการบริหารการศึกษา จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลายสมัย รวมระยะเวลากว่า 22 ปี (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2551)

   และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทยศาสตรศึกษาว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง ในด้านการศึกษา โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ภายหลังเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ยังคงช่วยเหลือคณะและมหาวิทยาลัย โดยเป็นที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเป็นวิทยากรหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติด้านการศึกษาให้กับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
รางวัลที่ได้รับ :
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2558 รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2524 ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2526 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2531 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2535 และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2536 ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ 520เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป