ปี 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา


ปี 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
วันเกิด 1 พฤษภาคม 2475
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
 • นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ์
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
 • กรรมการสภากาชาดไทย
 • ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สภากาชาดไทย
 • กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต :
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อธิการบดี วาระที่ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อธิการบดี วาระที่ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ :
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • รับพระราชทานทุน “มูลนิธิอานันทมหิดล” เพื่อศึกษาต่อด้านประสาทศัลยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยชิคาโก และโรงพยาบาลนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรวิชาชีพ ประสาทศัลยศาสตร์ โดยอเมริกันบอร์ด ทางประสาทศัลยศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์