ปี 2557 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์


ปี 2557 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์
วันเกิด 24 กรกฎาคม 2471
สถานที่เกิด :  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา :
  • พ.ศ. 2485 จบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนราชินี
  • พ.ศ. 2485 – 2487 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2487 – 2490 เตรียมแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2490 – 2494 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต
  • พ.ศ. 2494 – 2496 แพทยป์ระจาบา้นและแพทยป์ระจาบา้นอาวโุสแผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ. 2498 – 2501 สอบได้ทุนของสมาคมสตรีอุดมศึกษาอเมริกนั และของมูลนิธิฟุลไบรท์ ไปศึกษาอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา