ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2532


เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8.2.7 แห่งข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน พ.ศ. 2532 คณะกรรมการอำนวยการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2532 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2532 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารและการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหาร และการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2532”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้

กลุ่มสถาบัน หมายความว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการอำนวยการ หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เลขาธิการ หมายความว่า เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อที่ 4 ที่มาของงบประมาณและทรัพย์สิน

4.1 ค่าบำรุงจากกลุ่มสถาบันสมาชิกเป็นรายปี
กลุ่มสถาบันอาจจะรับเงินสมทบจากสถาบันสมาชิก เพื่อดำเนินการในโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะกิจ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดเป็นการเฉพาะคราว
4.2 เงินสนับสนุนจากองค์กรภายในหรือต่างประเทศ ทั้งในส่วนการดำเนินการและโครงการเฉพาะกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ
4.4 รายได้ ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการอำนวยการ

ข้อที่ 5 การจัดการด้านการเงิน
คณะกรรมการอำนวยการมอบอำนาจให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
5.1 จัดเก็บรักษา กำหนดประเภทรายจ่าย และอนุมัติจ่าย
5.2 สั่งจ่ายเพื่อจัดซื้อหรือสั่งจ้าง สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันได้ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
5.3 สั่งจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงานของกลุ่มสถาบัน ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
5.4 จัดทำบัญชีและรายงานการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

ข้อที่ 6 อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการดำเนินงานของกลุ่มสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดตามความเหมาะสม
6.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานให้กลุ่มสถาบัน
6.1.1 เจ้าหน้าที่
6.1.2 ผู้ปฏิบัติงานให้กลุ่มสถาบัน
6.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
6.2.1 เลขานุการสำนักงานเลขาธิการ
6.2.2 เจ้าหน้าที่
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และที่พักของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่กลุ่มสถาบันต้องรับผิดชอบ
6.3.1 ค่าเดินทางตามที่จ่ายจริง
6.3.2 เบี้ยเลี้ยง
6.3.3 ค่าที่พัก
6.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร
6.5 ผู้สอบบัญชี
ข้อ 7 ในกรณีอื่นใดที่เร่งด่วนและจำเป็น นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ ที่จะอนุมัติได้เป็นกรณีไป ทั้งนี้ต้องเป็นวงเงินไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แล้วรายงานคณะกรรมการอำนวยการเพื่อทราบ
ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการอำนวยการกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในข้อ 6 แล้ว ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป

.

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2532

.

(ลงนาม) อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

.

สำเนาถูกต้อง
(ลงนาม) ธีระ ศิริสันธนะ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ศิริสันธนะ)